ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ / THERAPEUTIC USE EXCEMPTION (TUE) APPLICATION FORM

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά (ακολουθώντας τη διαδικασία παρακάτω). Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να τυπωθεί και να υπογραφεί από τον θεράποντα ιατρό, τον αθλητή και, σε περιπτώσεις ανήλικου αθλητή ή αθλητή με αναπηρία που εμποδίζει την υπογραφή, από τον γονέα ή κηδεμόνα του.
Εάν έχετε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας αίτησης ηλεκτρονικά, μπορείτε να ανακτήσετε την αίτηση σας με το Επίθετο και τον κωδικό αριθμό που σας έχει δοθεί.
Εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε την αίτηση με το χέρι, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο εδώ.
Η συμπληρωμένη αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, ΤΤ 2400) ή να σταλεί με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ([email protected]).

You may complete the form electronically right from your desktop, browser, or mobile app (following the process below). The completed form must be printed out and signed by the treating physician, the athlete and in case of a minor athlete or an athlete with impairment preventing them to sign, by their parent and or guardian.
If you have already started the process of completing the form, you may revert the form using your Surname and the code number provided to you.
If you prefer to complete the form by hand, you can download it here.
Τhe completed TUE form may be delivered to the Cyprus Anti-Doping Authority («Tassos Papadopoulos - Eleftheria» Indoor Hall, Makarion Athletic Centre Avenue, Engomi, Nicosia, CY-2400) or submitted by e-mail ([email protected]).

Restore Saved Form

logo
REF:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (Ε.Χ.Θε.Σ.) / Therapeutic Use Exemption (TUE) Application Form

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις ενότητες γράφοντας ή πληκτρολογώντας με κεφαλαία γράμματα. Τα τμήματα 1, 2, 3 και 7 συμπληρώνονται από τον/την Αθλητή/τρια. Τα τμήματα 4, 5 και 6 συμπληρώνονται από τον ιατρό. Οι δυσανάγνωστες ή ελλιπείς αιτήσεις θα επιστρέφονται και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε ευανάγνωστη και πλήρη μορφή.

Please complete all sections in capital letters. Athlete to complete sections 1, 2, 3 and 7; Physician to complete sections 4, 5 and 6. Illegible or incomplete applications will be returned and will need to be re-submitted in legible and complete form.

1. Στοιχεία Αθλητή/τριας / Athlete Information:
Format: DD/MM/YYYY
Με Διεθνή Κώδικό / With International Code
2. Προηγούμενες Αιτήσεις / Previous Applications:

Έχετε υποβάλει προηγούμενη/ προηγούμενες αίτηση/αιτήσεις Ε.Χ.Θε.Σ σε οποιονδήποτε Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την ίδια πάθηση;
Have you submitted any previous TUE application(s) to any Anti-Doping Organization for the same condition?

3. Αναδρομικές Αιτήσεις / Retroactive Applications:
HH/MM/XXXX - DD/MM/YYYY

Ισχύει κάποια από τις ακόλουθες εξαιρέσεις; (Άρθρο 4.1 των Διεθνών Προδιαγραφών για Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό):
Do any of the following exceptions apply? (Article 4.1 of the ISTUE):

Σε σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση οποιαδήποτε άλλης διάταξης των ISTUE, ένας/μια Αθλητής/τρια μπορεί να υποβάλει αίτηση και να του χορηγηθεί αναδρομική έγκριση για την Ε.Χ.Θε.Σ. του/της εάν, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του Κώδικα, θα ήταν προδήλως άδικο να μην χορηγήσει αναδρομική . Για να υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο του Άρθρου 4.3, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση και επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
In rare and exceptional circumstances notwithstanding any other provision in the ISTUE, an Athlete may apply for and be granted retroactive approval for their TUE if, considering the purpose of the Code, it would be manifestly unfair not to grant a retroactive TUE.
In order to apply under Article 4.3, please include a full reasoning and attach all necessary supporting documentation.